Ga naar de pagina-inhoud

 

Aannemingswerken rond ontkoppeling, regenwaterhergebruik, afvalwaterzuivering (IBA/KWZI) en reïnfiltratie.

Water … het blauwe goud

Wereldwijd groeit het bewustzijn dat zoet water een schaars goed is waar zo efficiënt mogelijk mee moet omgesprongen worden. Binnen de EU werd dit besef vertaald in de kaderrichtlijn Water. Zoals gebruikelijk werd deze Europese richtlijn in België op zijn beurt vertaald in een aantal gewestelijke decreten.

Deze decreten hebben niet alleen voor bedrijven maar ook voor sommige huisgezinnen concrete gevolgen onder de vorm van bijkomende verplichtingen.

Zo zullen naast bedrijven ook huishoudens die niet op de collectieve riolering en zuivering kunnen worden aangesloten uiterlijk tegen 2012 zelf moeten instaan voor de zuivering van hun huishoudelijk afvalwater. Deze vorm van afvalwaterzuivering wordt ook de individuele behandeling van afvalwater (IBA) genoemd. Indien meerdere gezinnen aansluiten op eenzelfde afvalwaterzuiveringsinstallatie spreekt men over een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI).

Daarnaast tracht de wetgever een dam op te werpen tegen overstromingen veroorzaakt door overbelasting van het rioleringsstelsel door het regenwater te scheiden van het afvalwater (ontkoppelen). Anderzijds wil men de verlaging en uitputting van de grondwaterreserves tegengaan door regenwater of gezuiverd afvalwater opnieuw in de bodem te brengen (reïnfiltratie) om zo het huidige onevenwicht te herstellen.

Vaak gaan het afkoppelen van regenwater, het zuiveren van huishoudelijk afvalwater en het reïnfiltreren van overtollig regenwater en gezuiverd afvalwater hand in hand en vormen ze één gezamenlijk project onder de noemer integraal (afval)waterbeheer.

Wat doet Bremcon?


Met Bremcon neemt u een professioneel en gespecialiseerd aannemingsbedrijf onder de arm die de volledige zorg van installatie tot onderhoud in handen neemt of het nu gaat over de ontkoppeling van regenwater, het installeren van een hergebruiksysteem, het zuiveren van huishoudelijk afvalwater of het reïnfiltreren van overtollig regen- en/of gezuiverd afvalwater.

Bremcon ontkoppelt het regenwater van het “grijs” en “zwart” water zodat het via een hergebruiksysteem nuttig kan worden hergebruikt bijvoorbeeld voor het doorspoelen van toiletten.

Bremcon levert, plaatst en onderhoudt diverse systemen voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA) en eveneens voor kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallaties (KWZI). Hierbij hebben onze klanten de keuze tussen compactsystemen uit kunststof of beton of een percolaat- of wortelzonerietveld in functie van de mogelijkheden van het terrein en de voorkeur van de klant.

Daarnaast zorgt Bremcon dat - indien dit door de locale overheid wordt vereist - het overtollig regen- en gezuiverd afvalwater wordt teruggebracht in de bodem door middel van een reïnfiltratiesysteem.

Bremcon werkt zowel voor de particulier, het bedrijfsleven als de overheid.

Kwaliteit en vakkennis

Dat onze klanten met Bremcon als partner op hun twee oren kunnen slapen staat buiten kijf. Bremcon is een geregistreerd aannemer voor het plaatsen van waterzuiveringsystemen en het uitvoeren van rioleringswerken en is federaal erkend door FOD Economie in de categorie V (waterzuivering) en C1 (rioleringswerken).

Daarnaast zijn we voor alle installaties die wij plaatsen en onderhouden BENOR-gecertificeerd door de respectievelijke fabrikanten. Bremcon gebruikt ook voor het leidingwerk enkel materialen die het BENOR-keurmerk dragen zodat klanten zeker mogen zijn van een kwalitatief, duurzaam en goedwerkend systeem.

Onderhoud

Bremcon onderhoudt uiteraard ook de door haar geplaatste systemen. Hiervoor beschikken we over een eigen ploeg van landelijk opererende en gekwalificeerde onderhoudstechnici die zorgen voor de optimaal blijvende werking van de geplaatste systemen. Onze klanten vermijden dus van-het-kastje-naar-de-muurdiscussies tussen installatie- en onderhoudsbedrijf. Ze hebben één duidelijk aanspreekpunt: Bremcon. De beste garantie voor uw investering.

Voordelen

Investeren in integraal (afval)waterbeheer levert ook centen op. U bespaart op de aankoop van steeds duurder wordend leidingwater en vermijdt meteen ook heffingen hierop door het uitgespaarde water.

Daarnaast kunnen bedrijven door afkoppeling, hergebruik en reïnfiltratie ook geld uitsparen op de heffingen die zij dienen te betalen, niet alleen op de lozing van afvalwater maar ook op de winning van grondwater.

Vaak zijn er bovendien gemeentelijke subsidieregelingen voor zowel ontkoppeling als voor individuele zuivering. Bremcon helpt en adviseert haar klanten in de aanvraag van subsidies en in de keuze van het meest optimale en kosteneffectieve systeem. Ook op dit vlak kunnen onze klanten op Bremcon rekenen.